Termékkereső
Cikkszám:
Megnevezés:
Nettó Ár:
- Ft
Készleten:
min.
Keresés

Személyes adatok
Vezetéknév: *
Keresztnév: *
Felhasználó: *
Jelszó: *
Jelszó: *
E-mail: *
Mobil:
Fax:
Számlázási adatok
Cégnév: *
Ország: Magyarország *
Település: *
Irsz.: *
Utca, házszám: *
Adószám: *
Telefonszám: *
Szállítási adatok
megegyezik a számlázási adatokkal
Település: *
Irsz.: *
Utca, házszám: *
Az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadom.

Nem olvasható? Cserléd a szöveget.


Regisztráció
Felhasználó: Jelszó:
Regisztráció | Kosár
Keresés:
Részletes
keresés
Nyelvek: hu
Kosár tartalma
COOL&YES 2018
COOL&YES 2018 ÚJDONSÁGOK
BE CREATIVE
TECHNOLOGY & MOBILE
WRITING
OFFICE & BUSINESS
BAGS & TRAVEL
HOME & KITCHEN
KIDS & TOYS
KEYS & TOOLS
LEISURE & SPORT
VITALITY & WELLNESS
TEXTILE & FASHION
CALENDAR
CHRISTMAS & HOLIDAY
SPIRIT
GY.I.K
Á.SZ.F.
Kapcsolat
Adatvédelem
Á.SZ.F.

A Főnix Média Bt.

Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

 

 1. Az ÁSZF alkalmazása
 • A Főnix Média Bt. (székhelye: 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 56. cégjegyzékszáma: 09-06-008387, adószáma: 20289629-2-09  a továbbiakban: „Szállító”) jelen ÁSZF alapján köteles a szerződésben meghatározott árut, szolgáltatást (a továbbiakban: „Áru”) a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a vele szerződő félnek (a továbbiakban: „Vevő”) átadni, a Vevő pedig köteles az Árut átvenni és az árát a Szállító által kiállított számla alapján megfizetni. A Szállító szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF alapján teljesülnek, hacsak a Vevővel más írásbeli megállapodás nem születik. Amennyiben a Vevőnek saját általános szerződési feltételei vannak, az esetben is a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

 

 1. A szállítási szerződés létrejötte és módosítása

 

 • A Vevő a megvásárolni kívánt terméket a weboldalon keresztül, vagy emblémázott termék esetén árajánlat alapján írásban rendelheti meg. A rendelés történhet fax, levél útján vagy e-mail-ben. A megrendelésben a Vevőnek meg kell jelölnie a megrendelés tárgyát, így a megvásárolni kívánt Áru típusát, cikkszámát, mennyiségét, minőségét, árát, valamint a fizetési feltételeket. Kétség esetén a megrendelés kiegészítése kérhető a Vevőtől.
 • Amennyiben a megrendelés értéke az 1.000.000,-Ft nettó összeget meghaladja, a megrendelés teljesítését a Szállító kizárólag akkor köteles megkezdeni, amikor a  megrendelést a Vevő levél útján cégszerű aláírással ellátva megerősíti.

 

 • A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás szerinti tartalommal. A visszaigazolás írásban történik, fax, levél útján vagy e-mailen.

 

 • A szerződés módosítására a szerződés létrejöttére előírt rendelkezések szerint kerülhet sor.

 

 • Amennyiben a Vevő a szerződéstől annak létrejöttét követő 5 napon belül eláll, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 5 %-a. Amennyiben a Vevő a szerződéstől, annak létrejöttét követő 6. naptól a szállítás teljesítéséig áll el, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési érték 10 %-a, továbbá köteles a Szállító ebből eredő, a kötbér által nem fedezett kárát, így különösen a beszerzéssel vagy annak lemondásával felmerült költségeket, az elmaradt hasznot, valamint a megrendelés teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket, így különösen az ügyintézés költségét megtéríteni. A kártérítés mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg a megrendelési értéket. A szállítás teljesítését követően a Vevő a szerződéstől nem állhat el, és köteles a szerződés szerinti teljes vételár megfizetésére.
 1. Szállítási határidő

 

 • A Szállító a részszállítás jogát fenntartja.

 

 • A Szállító mindent megtesz azért, hogy az eredetileg vállalt szállítási határidőt
  megtartsa. Amennyiben a szállítási késedelem több mint 15 munkanap az
  eredeti időponthoz képest, úgy  bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni.

 

 • Amennyiben a megrendelt Áru feliratozást tartalmaz, az ajánlatban szereplő szállítási határidő a nyomatterv jóváhagyását követő napon kezdődik.

 

 1. Átadás-átvétel

 

 • Az Áru átadás-átvétele a Szállító telephelyén, vagy az általa megadott címen történik, illetve a Vevő ez irányú kifejezett kérése esetén történhet a Vevő telephelyén is. A szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az irányadó.

 

 • A Vevő köteles az Árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő károkért felelősséggel tartozik.

 

 • A Vevő köteles az Áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és mennyiségi kifogásait megtenni. Amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak. Ez után a Vevő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet minőségi kifogással az Áruval kapcsolatban.

 

 1. Árak és fizetési feltételek

 

 • Az árajánlatban szereplő árak – ha maga az ajánlat eltérő ajánlati kötöttségi időt nem határoz meg - az ajánlat megküldésétől számított 1 héten belüli elfogadás esetén kötelezik a Szállítót.

 

 • Az árajánlat kizárólag az abban szereplő tételekre és költségekre vonatkozik, az ajánlatban nem szereplő, de a Vevő által igényelt tételek (pl.: gyártás előtti minta) költségei a Vevőt terhelik.

 

 • Az átvett Áru ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Vevő megfizetni.

 

 • a Vevő a szállítás teljesítése és a számla átvétele után a számla kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti.
 • a számlával, illetve a szerződéssel kapcsolatos bárminemű kifogást csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve készpénzes számla esetén a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet írásban, számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével;
 • számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:
  1. a számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes megállapodásnak, ide nem értve a szövegezési pontatlanságot, ami utólag, egyoldalú - számlamellékletként kezelendő - írásbeli nyilatkozattal módosítható; és
  2. a felmerült kifogás szavatossági kötelezettség keretében kijavítható, és arra a Szállító írásban kötelezettséget vállal.

 

 • Átutalás esetén a felek a fizetést a Szállító bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

 

 • Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Vevő minden további felhívás nélkül késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén a Szállító évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

 • A Szállító a listaárhoz képest biztosított kedvezményeket a pontos és hiánytalan fizetést feltételezve adja. Ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a leszámlázott Áru listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény (kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.

 

 • Nagymértékű vagy ismétlődő késedelmes fizetés esetén Szállító megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes fizetési módhoz kötheti.

 

 • Részszállítás esetén, amennyiben a Vevő bármely részlet kifizetésével 8 napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a további teljesítéseket a hátralékos számlaösszeg kiegyenlítéséig felfüggeszteni.

 

 • Amíg a Vevő az Áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, a Szállító fenntartja a tulajdonjogát az Árun. Vevő az Árut - büntetőjogi felelőssége mellett - nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg. A Vevő köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges harmadik felet, amennyiben ezen harmadik fél eljárása érintheti a Szállító tulajdonában lévő Árut (végrehajtás, lefoglalás stb.).

 

 

 1. Felelősség
   
 • A Szállító által javasolt Áru esetén a Szállító csak az Áru azon tulajdonságaiért vállal felelősséget, melyekről és amelyekkel kapcsolatos elvárásokról a Vevő előre, írásban és kellő részletességgel tájékoztatta.

 

 • A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami az Áru nem rendeltetésszerű, vagy nem szakszerű használatából, - ide értve az Áru helytelen raktározását, tárolását is -, illetve rongálásából ered.

 

 • A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, amikor a szállítás meghiúsulásához vagy késedelmes teljesítéséhez vezető ok a Szállító érdekkörén kívül merült fel.

 

 • Vevő tudomásul veszi, hogy miután az Áru beszerzésére a nemzetközi kereskedelemben kerül sor, és a különböző szállítási fázisokon keresztül az Áru a Szállító legnagyobb gondossága ellenére sérelmet szenvedhet, a megrendelt mennyiség 1%-át meg nem haladó hiba vagy hiányosság nem minősül a Szállító hibás teljesítésének. A Szállító erre tekintettel javasolja a Vevőnek, hogy a megrendelni kívánt mennyiséget ennek figyelembevételével határozza meg. Amennyiben Vevő a megrendelt mennyiségnek pontosan megfelelő hibátlan áru leszállítását igényli, úgy ezen igényét írásban, legkésőbb a megrendeléssel egy időben köteles jelezni Szállítónak. A késedelmes írásbeli jelzés hatálytalan. A hibásan leszállított, vagy le nem szállított Áru megrendelés szerinti ellenértékét a Szállító nem számlázza ki.

 

 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „vis maior” esetében a Szállító jogosult a szállítást a „vis maior” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, avagy azonnali hatályú felmondást alkalmazni. Emiatt a Szállítót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Vevő részéről.  „Vis maior”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más hasonló olyan körülmények, melyek a Szállító által elháríthatatlanok és a szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis maior”-nak kell tekinteni azt is, ha ezek a körülmények valamely, a Szállító általi teljesítéshez igénybe vett beszállítónál, illetve Vállalkozónál következnek be.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 • Ha a Vevő teljesítés illetve megrendelés előtt nem kéri termékminta vagy nyomatminta bemutatást, akkor ezzel kifejezetten elfogadja ennek kockázatait. Termékminta vagy nyomatminta térítési díj ellenében készül, de a Szállító és az Ajánlatkérő megegyezhet arról, hogy ezt a költséget megrendelés esetén a Szállító a megrendelés összegéből jóváírja. Termékminta és nyomatminta bemutatásának költségen kívül határidő vonzata is van.

 

 • A Felek kötelesek minden, a szerződés teljesülése során tudomásukra jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez különösen vonatkozik az Áru árára és paramétereire - és nincs joguk ahhoz, hogy ezen információkat harmadik személy számára hozzáférhetővé tegyék, ide értve főként a másik Fél versenytársait. A Felek felelősséggel tartoznak azért, hogy az alkalmazottaik és a megbízottaik is teljesítsék ezen titoktartási kötelezettséget.

 

 • A Szállító jogosult a Vevőt a hirdetési anyagaiban kapcsolatként feltüntetni, kivéve, ha a Vevő ez ellen írásban kifejezetten tiltakozik.

 

 • A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos honlapján
  (www. coolcollection-shop.eu/fonixpresent) teszi közzé.

 

 • A megrendelésben/visszaigazolásban feltüntetett mennyiséghez képest maximum 5%-kal alacsonyabb mennyiség szállítása és számlázása technikai okok miatt megengedett!

 

 • A szállított cikkek színben, méretben és kidolgozásban kis eltérést mutathatnak a katalógusban közöltektől vagy a korábban szállítottaktól.

 

 • Tekintettel arra, hogy az emblémát minden termék esetén különböző alapanyagra és alapszínekre nyomjuk, ezért a kért emblémázási színek nyomását csak közelítő színhelyességgel tudjuk vállalni.

 

 • A törött, sérült, vagy hibás termékeket jóváírjuk, de a hiány pótlását saját költségünkön nem tudjuk vállalni, tekintettel a kis darabszámra jutó magas emblémázási indulóköltségre és szállítási költségre.

 

 • Jelen ÁSZF módosításra a Szállító bármikor, egyoldalúan jogosult, a már megkötött szerződésekre azonban a megkötésükkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

 

 • A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

 • A felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó.

 

 • A jelen ÁSZF 2017. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.